Előrehaladási beszámoló 2019 március

2019. március
Tantárgyi fejlesztés a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan
Március hónapban elsősorban a tanulók anyanyelvi kompetenciájának fejlesztésére helyeződött a
hangsúly. A hónap foglalkozásain fontos készségterületeket igyekeztünk érinteni: szövegalkotási,
fogalmazási, helyesírási készségeket. A gyerekek feladatlapokon dolgozva gyakorolhatták a
helyesírást (kis-nagy betűs, j-ly-s szavak írását, a főnevek helyesírását), bővíthették szókincsüket
szinonimakereső feladatokkal, valamint nyelvi játékokkal. Ezek az órák főként a diákok eddig
megszerzett anyanyelvi ismereteire támaszkodnak és ezen ismeretek felidézését, vagy az esetleges
nyelvi szabályszerűségek helyes rögzülését segíthetik. Az anyanyelvi kompetencia a többi
szaktárgy tanulásánál is elengedhetetlen készséget jelent, így ezen kompetenciaterület fejlesztése is
kiemelt jelentőséggel bír a tanítási és tanulási folyamatban.

A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás biztosítása
Angol nyelv és német nyelv
Folytatva a lakás témáját, most elmélyültünk a különböző helyiségekben. Először összeszedtük a
konyhai berendezéseket. Rajzok segítségével mindenki berendezett egy saját konyhát. Az elöljárós
szavak használatával, egyszerű mondatokkal bemutatta minden tanuló az otthoni konyhájukat.
Társaik kérdéseket tehettek fel nekik. Ezután a konyhai tevékenységeket tekintettük át. Ki, mit
csinál otthon? Egyenként válaszoltak a feltett kérdésekre.
A következő a fürdőszoba bemutatása volt. Megbeszéltük az adott helyiség használati tárgyait, a
tisztálkodással kapcsolatos kifejezéseket.
Ezután a hálószoba bútorait is sorra vettük.
Csoportmunkában kaptak a gyerekek 1-1 szöveget,
amelyben egy lakás leírását olvashatták el. Ezeket az

olvasmányokat feldolgozták, a megadott kérdéseket, teszteket megoldották.
Végül minden csapat kapott egy lakás alaprajzot, ezt kellett berendezniük tetszés szerint, majd rövid
leírással kiegészítették a tablójukat.

Délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Az elkövetkezendő három hónapban A hazafiság, a nemzeti identitástudat erősítése a program
célja. Elsőként a nemzet, az állam fogalma került előtérbe, a nemzethez tartozás jelképei, a hazához
tartozás érzése. Számos tantárgyi koncentrációra volt lehetőségem, hiszen ez a téma irodalom,
nyelvtan, történelem, természetismeret, földrajz, ének-zene órákon egyaránt megjelenik. Felidéztük
tanulmányainkból, olvasmányainkból a magyar nép történelmi múltját. Ezeket az évszázadokat
osztottuk fel a csoportok között, akiknek tagjai színes, érdekes, fényképekkel teli ppt-t készítettek a
kapott időszakhoz. Azok a diákok, akik a program keretében Budapesten jártak az Országházban, a
nemzeti jelképeinkről készítettek egy rövid leírást saját élmény, tapasztalat alapján. Irodalmi
művekből gyűjtöttek a gyerekek részleteket, olyanokat, amelyek a költő hazájához fűződő
érzéseiről számoltak be. A lelkesebb csoportok a festőművészetből is kerestek példát.