Előrehaladási beszámoló 2019 január

2019. január
Tantárgyi fejlesztés a kötelezően megvalósítandó tevékenységhez kapcsolódóan
Januárban a kulturális sokszínűség jegyében megismerkedtek a gyerekek az Európai Unió
országaival. Az országok nemzeti jelképeiről beszélgettünk, illetve a nemzeteket szimbolizáló
zászlókat mutattuk be. A tanulók egyik feladata volt egy-egy ország zászlójának elkészítése,
amelyet nagyon élveztek. A nemzeti jelképek mellett térképen tanulmányoztuk az európai országok,
valamint fővárosaik elhelyezkedését. Emellett páros munkaformában maguktól kellett a
gyerekeknek megtalálniuk bizonyos városokat a vaktérképeken, amellyel a tájékozódási képességük
fejlesztése valósulhatott meg. Néhány tanuló egy-.egy, általuk választott országról keresett plusz
információkat, érdekességeket (pl. népességi, nyelvi, gazdasági adatok), amelyeket társaikkal is
megosztottak, s így az Európáról való ismereteik is gyarapodhattak.

A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás biztosítása
Angol nyelv és német nyelv
Ebben a hónapban a testrészekkel ismerkedtünk meg. Először az arc részeit beszéltük meg. Szótár
használatának gyakorlásával kigyűjtötték a gyerekek ezeket a szavakat, majd a kapott képen
megnevezték a jelölt részeket. Következő feladatként a test részeit ismételtük át, rögzítve az említett
szavakat. Feladatlapok, internetes feladatok segítségével mélyítettük, ismételtük a testrészeket.
„Nekem van…, neked van….” birtoklás kifejezésével egymást jellemeztük.
Minden tanuló írt néhány mondatot, amit társának
elmondott, ő pedig ezt lerajzolta. Nagyon vicces
emberábrázolások születtek.

A gyerekek megismerkedtek néhány betegséggel kapcsolatos kifejezéssel, majd feladatlapok
segítségével ezeket begyakorolták. Mindenki húzott egy-egy kártyát, melyeken valamilyen
betegség, sérülés látható. Párbeszédeket készítettek a képek alapján.
A témakör lezárásaként különféle tablókat készítettek a csoportok, melyeken fájdalmak esetén
különféle instrukciókkal látták el a beteget. pl.: Mi a teendő hasfájás, torokfájás, fejfájás stb. esetén?

Délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban a Vallási közösségek témakörét dolgoztuk fel. A diákoknak voltak előzetes
ismereti történelem órákról a Magyarországon élők vallási hovatartozásáról. Ezekre az ismeretekre
alapozva beszéltük át, hogy melyek az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek. Felmerült az a kérdés is, hogy kik vannak többségben és
kik alkotják a kisebbséget. Jó-e, ha egy társadalomban többféle vallási csoport él egymás mellett?
Milyen értékek és milyen problémák származhatnak egy térségben a vallási sokszínűségből? A
gyerekek személyes tapasztalataik alapján élménybeszámolókat tartottak a saját vallási
hovatartozásukról, illetve az adott egyházak vallási szokásairól. Hallgattunk az órákon különböző
vallási felekezethez tartozó imádságokat, vallási énekeket.