Előrehaladási beszámoló 2019 április

2019. április
Tantárgyi fejlesztés a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan
Áprilisban a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése került a középpontba a foglalkozások
alkalmával. A biztonságos internethasználat módjairól beszélgettünk a gyerekekkel, érintve a
napjainkban oly népszerű közösségi oldalakat. A diákok kifejtették véleményüket ezen oldalak
előnyeiről és hátrányairól, beszámoltak pozitív és negatív tapasztalataikról társaiknak. Az internet
számos iskolai beszámoló vagy kiselőadás forrásaként is szolgálhat, amennyiben kellő kritikai
érzékkel válogatják ki a tanulók a hiteles, valós illetve a valótlan adatokat, információkat. A
foglalkozásokon a gyerekek előadást hallhattak a számítógépes vírusokról, valamint a
kémprogramokról, hiszen adataink védelme is hozzátartozik a biztonságos internethasználathoz.
Kötetlen beszélgetés formájában a diákok ismertethették egymással kedvenc számítógépes
játékaikat, otthon használt informatikai programjaikat, amely elsősorban a tudásmegosztást
szolgálta.
A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás biztosítása
Angol nyelv és német nyelv
Ebben a hónapban az idővel foglalkoztunk. Egyszerű kérdésekkel kezdtünk: „Hány óra van?”,
„Hány órakor kezdődik a tanítás?”. A gyerekek egy órát készítettek maguknak, ezzel játékosan
gyakoroltuk az órával kapcsolatos kifejezéseket. Feladatlapok segítségével a megadott időpontokat
az óralapokon be kellett rajzolniuk, majd társaik ellenőrizték azokat.
„Mit csinálsz ma?”- a bejelölt órák segítségével egyszerű mondatokat alkottak a tanulópárok.
Különböző szabadidős tevékenységeket gyűjtöttünk össze, mindenki elmondta, mi az ő hobbija. A
gyerekek kis párbeszédeket alkottak a megadott mondatok segítségével. Interjút készítettek
egymással, ki mit szeret csinálni a szabadidejében.
Képleírások segítségével igaz- hamis állításokat oldottak
meg egyéni munkában. A képeken valamelyik szabadidős
tevékenységet ábrázolták, segítségül szótárt is
használhattak a gyerekek.

Délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban az Együtt, itthon a Kárpát-medencében című témakört dolgoztuk fel. Ismét
építettem a gyerekek előzetes ismereteire. Előkerültek sztereotípiák, előítéletes vélemények, rossz
tapasztalatok külföldiekről, más nemzetiségekről, népekről. Ezen az órán mind a nálunk élő, más
nemzethez, nemzetiséghez tartozó emberekkel, mind a más országban élő magyarokkal
foglalkoztunk. A cél annak bemutatása, hogy a két – kisebbségi – helyzet hasonló. A magyarságra
vonatkozó beszélgetés, vita nem azt a célt szolgálja, hogy megtaláljuk a „helyes” definíciót, hanem
hogy a kérdés rendkívül mély és bonyolult minőségére világítsunk rá. A Szent István király
Intelemiből vett részlet („Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva
megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad,
hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”) vitát indított el. Kiderült a
gyerekek számára, hogy van békés együttélési lehetőség, ha egymást a magunk valóságában
ismerjük meg, ha előítéletek nélkül közeledünk egymás múltjához és jelenéhez. Mindenkinek
kötelessége, hogy saját nemzetének és népének műveltségét előbbre vigye, de ez nem azt jelenti,
hogy a másikat eltiporva magunkat tekintjük az egyetlen nemzetnek.