Előrehaladási beszámoló 2018 december

2018. december

Tanórán kívüli kulturális és sportprogram
Falukarácsony, a projektbe bevont tanulók megajándékozása

Hagyományainknak megfelelően intézményünk tanulói adventi gyertyagyújtással készültek a
karácsony közös megünneplésére. A gyertyagyújtásokon a projektbe bevont tanulók is részt vettek.
Az adventi várakozás alkalmaira a művészeti iskola tanulói, a zenei tanszakok tanáraival közösen
karácsonyi dalokkal, míg az alsó tagozat diákjai karácsi versekkel, történetekkel tették színessé és
emlékezetessé a gyertyagyújtások alkalmait. A karácsonyi műsorral minden évben más-más
évfolyam készül, ezúttal igyekeztünk minél több projektbe bevont tanuló számára lehetőséget
biztosítani a szereplésre.
A karácsonyi műsor előtt a program első évét a diákokkal és a projektbe bevont pedagógusokkal
közösen zártuk le. Az elmúlt éve eseményeiről kisfilm-összeállítást vetítettünk, majd átadtuk a
karácsonyi csomagokat (szaloncukrot, édességet, teasüteményeket)., a program szakmai
megvalósítói és a projektmenedzsment tagjai ezt követően áttekintették a projekt szakmai
eredményeit, megfogalmazták a 2019. év szakmai és pénzügyi célkitűzéseit.


Tantárgyi fejlesztés a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan
December hónap folyamán a tanulók szövegértési, szövegalkotási, valamint a szövegszerkesztési
kompetenciájának fejlesztése került középpontba. A tanulók megismerkedtek a hivatalos levél,
valamint a modern és hagyományos önéletrajz tartalmi és formai jellegzetességeivel,
különbségeivel. Frontális munkamódszerrel a gyerekek kérvénymintákat és önéletrajzmintákat
figyelhettek meg, amelyek után maguknak is el kellett készíteniük egy-egy hivatalos levelet, illetve
önéletrajzot. A munkájuk során nemcsak a tartalmi, hanem a formai kritériumok meglétére is nagy
hangsúlyt kellett fektetniük a diákoknak. Megvitatásra került az önéletrajzokra esetlegesen felkerülő
fényképek ismérvei is. Némely tanuló húsz, harminc év távlatából, kibővítetten készítette el
önéletrajzát. A feladatok támogatták a tanulók céljainak megismerését is.
A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás biztosítása
Angol nyelv és német nyelv
Az e havi témánk az Advent és a Karácsony voltak. Legfontosabb feladat a szókincs bővítése volt
az adott témákban. Internet segítségével gyűjtőmunkát végeztek a diákok, más országok karácsonyi
szokásai után kutattak.
A szavak gyakorlására versenyt rendeztünk, amelyben az egyik csoport a szavakat sorolta, a másik
pedig megpróbálta ezeket lerajzolni. Ezen kívül még keresztrejtvényekkel is igyekeztek tudásukat
mélyíteni.
Csoportban adventi naptárt készítettek a gyerekek, minden ablakban 1-1 rajz, s azok neve idegen
nyelven. Nagyon élvezték ezek megalkotását.
Kis párbeszédek készítésével gyakorolták az eddig
tanultakat. Felírták, ki mit szeretne kapni Karácsonyra,
majd egymást kérdezgették.

Feladatlapokon dolgozva, kis szövegeket fordítottak le erről az időszakról, majd igaz-hamis
állításokkal ellenőriztük tudásukat.
Délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban a másságról, a toleranciáról, az elfogadásról, az emberi sokszínűségről volt szó,
arról, hogy Mindannyian mások vagyunk. A legfontosabb célom az volt, hogy tanulóimban
tudatosítsam, hogy minden ember drágakőnek születik, s hogy gyémánttá csiszolják-e az évek,
nemcsak rajta, de a tágabb közösségen, a vele együtt élőkön is múlik, adott esetben az
osztálytársakon, osztályközösségen. A mérce azonban nem lehet más, mint társunk embersége,
személyisége. S aztán az, hogy milyen a bőre színe, az anyanyelve, a kultúrája, az öltözködése,
melyik istenhez fohászkodik, kit szeret vagy nem szeret, csak másodlagos. Közösségi életet
gyakorolva mégis ebből ered a legtöbb konfliktus, hiszen naponta szerte a világon emberek ezreit
bántalmazzák a másságuk miatt. Ismét felmerült a kirekesztés, zaklatás, kiközösítés témaköre is,
valamint az elutasított, kirekesztett személy helyzetének megítélése. Különösen fontos ez, hiszen
minden osztályban van egy-két olyan tanuló, aki perifériára szorul. Az óráinkat színesítettük
zenehallgatással (Bródy János: Mindannyian mások vagyunk), videók nézésével, tenyérlenyomatos
plakát készítésével.