Bejegyzések II.

Időpont A foglalkozások összefoglalója
2019. január Januárban a kulturális sokszínűség jegyében megismerkedtek a gyerekek az Európai Unió országaival. Az országok nemzeti jelképeiről beszélgettünk, illetve a nemzeteket szimbolizáló zászlókat mutattuk be. A tanulók egyik feladata volt egy-egy ország zászlójának elkészítése, amelyet nagyon élveztek. A nemzeti jelképek mellett térképen tanulmányoztuk az európai országok, valamint fővárosaik elhelyezkedését. Emellett páros munkaformában maguktól kellett a gyerekeknek megtalálniuk bizonyos városokat a vaktérképeken, amellyel a tájékozódási képességük fejlesztése valósulhatott meg. Néhány tanuló egy-.egy, általuk választott országról keresett plusz információkat, érdekességeket (pl. népességi, nyelvi, gazdasági adatok), amelyeket társaikkal is megosztottak, s így az Európáról való ismereteik is gyarapodhattak.
2019. február A hónap tematikája a nemzeti identitás erősítését tűzte ki célul. Ennek keretében megbeszéltük a gyerekekkel a hungarikum szó fogalmát, emellett érintettük a hungarikummá válás folyamatát is. Diabemutató segítségével részletesen ismerkedhettek meg a tanulók a legfontosabb hungarikumokkal, például a magyar pásztorkutyákkal, nemzeti ételeinkkel (gulyás, halászlé), a magyar porcelánokkal. Kisfilmet tekintettünk meg a Herendi, valamint a Hollóházi porcelánok készítésének folyamatáról. A tanulók is választhattak egy-egy olyan hungarikumot, amelyről kis beszámolót készíthettek a következő órákra. A tanulói munkák így kiegészítették és bővítették az órai ismereteket is. E hónap arra is lehetőséget adott, hogy olyan, híres magyar feltalálókról hallhassanak a diákok, akiknek számos fontos találmányt, felfedezést köszönhetünk, pl. Irinyi János, Kandó Kálmán, Puskás Tivadar, Szent-Györgyi Albert.
2019. március Március hónapban elsősorban a tanulók anyanyelvi kompetenciájának fejlesztésére helyeződött a hangsúly.  A hónap foglalkozásain fontos készségterületeket igyekeztünk érinteni: szövegalkotási, fogalmazási, helyesírási készségeket. A gyerekek feladatlapokon dolgozva gyakorolhatták a helyesírást (kis-nagy betűs, j-ly-s szavak írását, a főnevek helyesírását), bővíthették szókincsüket szinonimakereső feladatokkal, valamint nyelvi játékokkal. Ezek az órák főként a diákok eddig megszerzett anyanyelvi ismereteire támaszkodnak és ezen ismeretek felidézését, vagy az esetleges nyelvi szabályszerűségek helyes rögzülését segíthetik. Az anyanyelvi kompetencia a többi szaktárgy tanulásánál is elengedhetetlen készséget jelent, így ezen kompetenciaterület fejlesztése is kiemelt jelentőséggel bír a tanítási és tanulási folyamatban.
2019. április Áprilisban a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése került a középpontba a foglalkozások alkalmával. A biztonságos internethasználat módjairól beszélgettünk a gyerekekkel, érintve a napjainkban oly népszerű közösségi oldalakat. A diákok kifejtették véleményüket ezen oldalak előnyeiről és hátrányairól, beszámoltak pozitív és negatív tapasztalataikról társaiknak.  Az internet számos iskolai beszámoló vagy kiselőadás forrásaként is szolgálhat, amennyiben kellő kritikai érzékkel válogatják ki a tanulók a hiteles, valós illetve a valótlan adatokat, információkat.  A foglalkozásokon a gyerekek előadást hallhattak a számítógépes vírusokról, valamint a kémprogramokról, hiszen adataink védelme is hozzátartozik a biztonságos internethasználathoz. Kötetlen beszélgetés formájában a diákok ismertethették egymással kedvenc számítógépes játékaikat, otthon használt informatikai programjaikat, amely elsősorban a tudásmegosztást szolgálta.
2019. május Május hónap foglalkozásain a digitális kompetencia fejlesztésén volt a hangsúly. A tanulók már otthonosan mozognak a virtuális világban, azonban az internetezés veszélyeire mégis mindig fel kell hívni a gyerekek figyelmét. Ezért a foglalkozásokon először a számítógépes vírusokról és kémprogramokról beszélgettünk, s megvitattuk azok káros hatásait, valamint az ellenük való védekezési lehetőségeket is. Emellett a közösségi oldalak veszélyeiről és helyes használatáról is szó esett. A tanulók megosztották egymással ezen oldalakon szerzett pozitív és negatív tapasztalataikat, így tanulhattak a gyerekek egymástól. A foglalkozások alkalmával a számítógépes játékélmények is szóba kerültek, mindenki bemutatta kedvenc számítógépes játékát. A tanulók véleményezték is ezeket a játékokat, illetve megindokolták, hogy a játékokban mit szeretnek a legjobban. Ezek a beszélgetések lehetőséget teremtettek arra, hogy a gyerekek jobban megismerjék egymást.
2019. június E hónap foglalkozásainak középpontjában az alapkompetenciák, illetve az életviteli készségek fejlesztése állt. Ebből adódóan a helyes életvitelhez szükséges ismereteket mélyítettük el: nyomtatványkitöltés helyes módja (csekk, adatváltozás bejelentő lap), hitelszámítás, háztartási ismeretek. Emellett megbeszéltük a magánlevél írásának tartalmi és formai követelményeit. Gyakorlásképpen a tanulóknak magánlevelet kellett írniuk egymásnak, amellyel nemcsak a szövegalkotási készségük, hanem helyesírási képességük is fejlődött. A helyes életvitel fenntartásához szorosan kapcsolódik a pénz, a pénzzel való bánásmód, illetve a havi bevételek és kiadások rendszerezése, számontartása. Ehhez kapcsolódva végeztünk hitelszámításokat a gyerekekkel, amellyel a százalékszámítás gyakorlása is megvalósulhatott.
2019. július Ebben a hónapban a kommunikációs készségek fejlesztésére helyeződött a hangsúly a foglalkozásokon. A gyerekek különböző beszédhelyzetekben és szituációkban próbálhatták ki magukat, más-más szerepbe helyezkedhettek. A szituációs gyakorlatok és játékok célja a helyes kommunikációs stratégia megválasztása és alkalmazása volt. A gyakorlatok segítségével a tanulók szövegalkotási és kommunikációs készségének fejlesztése is megvalósulhatott. A szerepbe helyezkedés, a másik fél nézőpontjának megismerése hasznos lehet a gyerekek érzelmi kompetenciájának fejlődése szempontjából is. A szókincsbővítő feladatok (szinonimakeresés, ellentétpárok gyűjtése, közmondások és szólások értelmezése) csoportban történő megoldása lehetőséget adott – az anyanyelvi készségen kívül – a szociális kompetencia fejlesztésére is.
2019. augusztus A foglalkozások témája a hónapban a hazafiasság volt. Ennek jegyében beszélgettünk a tanulókkal a haza fogalmáról, jelentéséről. Nemzeti identitásunkat saját nemzetünk kultúrája is erősíti. Elsősorban a magyar irodalomban kerestünk hazafias témájú műveket, verseket, példázva ezekkel a következőt: kinek, mit jelent a hazája, milyen hazakép jelenik meg olvasatukban? Megvizsgáltuk, hogy az egyes alkotók mit tartanak szépnek, fontosnak hazájukban/nemzetükben, hogyan, milyen eszközökkel próbálják megőrizni azt. Megemlítettük Petőfi Sándor nemzethez szóló fontosabb költeményeit, elolvastuk Illyés Gyula: Haza a magasban, valamint József Attila: Hazám című művét. Eme alkotások rávilágítottak a “haza” értelmezés más-más olvasataira, segítségükkel különböző nézőpontokat ismerhettünk meg. A szövegek értelmezésével a tanulók asszociációs készségének fejlesztése valósulhatott meg.
2019. szeptember Ebben a hónapban folytattuk az előző hónap tematikáját, a hazafiasság szellemében híres magyarokról beszélgettünk. Emellett felelevenítettük a honfoglalás eseményeit, megbeszéltük a nyelvünk eredetével kapcsolatos elméleteket. Megvitattuk, mely országokban, milyen számban található meg jelenleg a magyar náció, s milyen okai voltak a külföldön élő magyaroknak a kivándorlásra. Több történelmi esemény is említésre került. Híres magyarokról emlékeztünk meg az irodalom, történelem, tudomány illetve a filmművészet területén is. A foglalkozásokon megoszthatták egymással a tanulók, hogy kinek, mit jelent a magyarság, mit jelent számára nemzete, mit jelent magyarnak lenni. Beszélgettünk a nemzetünk jelképeiről, nemzeti lobogónk színeiről, a színek jelentéséről, illetve a magyar címer történetéről is.
2019. október Az október hónap folyamán ismét a nemzeti identitás ,valamint az életviteli kompetenciák erősítése volt a fő feladat. Ennek kapcsán beszélgettünk a gyerekekkel a pénzről, a magyar pénz történetéről. A diákok információt kaptak a pénz szerepéről, illetve a régi korok magyar fizetőeszközeiről. Szó esett a dénár, forint, garas, krajcár, pengő, korona kifejezésekről is. Emellett a mai magyar fizetőeszközök is a foglalkozások témáját képezték. A magyar viszonylatok mellett az Európai Unió fizetőeszközeivel is megismerkedhettek a tanulók. A tanórák témái nemcsak az információszerzés szolgálatában álltak, hanem a gyerekek számolási képességét is fejlesztette, valamint a pénzzel való helyes bánásmód (takarékoskodás, adakozás, anyagi kiadások kalkulációja, tervezett kiadások) módozataira is rávilágított.
2019. november A novemberi foglalkozások a kulturális sokszínűség témakörét érintették. A hónap során több Európai Uniós tagállamról kaphattak a gyerekek információkat egymás munkái által. A diákok bemutatták egymásnak az általuk korábban már elkészített, egy-egy európai uniós tagállamról szóló diabemutatójukat. A prezentációk foglalkoztak az adott ország nemzeti jelképeivel, fővárosával, lakosságának számával, földrajzi elhelyezkedésével, kultúrájával, nevezetességeivel és látnivalóival. Ez a feladat lehetőséget adott a tanulóknak arra, hogy fejlődjenek a digitális, kommunikációs képességük terén. A diákok szóban értékelték egymás munkáját, s ezzel a kritikai gondolkodási készségük fejlesztése is megvalósulhatott. Emellett az európai térképek tanulmányozása a gyerekek térbeli és tájékozódási képességét fejlesztette.
2019. december Ebben a hónapban a pályázatban részt vevő gyerekekkel rendszereztük a pályázati kirándulásokat, programokat, amelyeket a diákok szóban véleményezhettek is. A tanulók visszajelzései alapján megállapítható, hogy a gyerekek nagyon élvezték a kirándulásokat, legfőképpen a bentlakásos táborokat emelték ki. Több diák hangsúlyozta a partneriskolákkal való együttműködés hasznosságát: az idegen nyelvi kommunikáció gyakorolhatóságát. A pályázat során megszervezett programok sokszínűségét is méltatták a gyerekek. Emellett a foglakozások alkalmával mindenki ismertethette a legkedveltebb témakörét, amelyekről szó volt az órákon. Természetesen véleményüket indokolniuk is kellett. A pályázati órák nemcsak az információ-átadást, ismeretbővítést támogatták, hanem a diákok különböző képességterületeinek folyamatos fejlesztését is segítették.

Január

Angol nyelv és német nyelv
Ebben a hónapban a testrészekkel ismerkedtünk meg. Először az arc részeit beszéltük meg. Szótár használatának gyakorlásával kigyűjtötték a gyerekek ezeket a szavakat, majd a kapott képen megnevezték a jelölt részeket. Következő feladatként a test részeit ismételtük át, rögzítve az említett szavakat. Feladatlapok, internetes feladatok segítségével mélyítettük, ismételtük a testrészeket. „Nekem van…, neked van….” birtoklás kifejezésével egymást jellemeztük.
Minden tanuló írt néhány mondatot, amit társának elmondott, ő pedig ezt lerajzolta. Nagyon vicces emberábrázolások születtek.
A gyerekek megismerkedtek néhány betegséggel kapcsolatos kifejezéssel, majd feladatlapok segítségével ezeket begyakorolták. Mindenki húzott egy-egy kártyát, melyeken valamilyen betegség, sérülés látható. Párbeszédeket készítettek a képek alapján.
A témakör lezárásaként különféle tablókat készítettek a csoportok, melyeken fájdalmak esetén különféle instrukciókkal látták el a beteget. pl.: Mi a teendő hasfájás, torokfájás, fejfájás stb. esetén?

Januári délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban a Vallási közösségek témakörét dolgoztuk fel. A diákoknak voltak előzetes ismereti történelem órákról a Magyarországon élők vallási hovatartozásáról. Ezekre az ismeretekre alapozva beszéltük át, hogy melyek az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek. Felmerült az a kérdés is, hogy kik vannak többségben és kik alkotják a kisebbséget. Jó-e, ha egy társadalomban többféle vallási csoport él egymás mellett? Milyen értékek és milyen problémák származhatnak egy térségben a vallási sokszínűségből? A gyerekek személyes tapasztalataik alapján élménybeszámolókat tartottak a saját vallási hovatartozásukról, illetve az adott egyházak vallási szokásairól. Hallgattunk az órákon különböző vallási felekezethez tartozó imádságokat, vallási énekeket.

Február

Angol nyelv és német nyelv
Ez a hónap a lakás és ház témájával foglalkozott. Először mindenkit körbe kérdeztünk, ki hol lakik. A lakcím gyakorlásával kezdtük. Csoportokban összegyűjtötték a gyerekek a ház helyiségeit, a szobákban található tárgyakat.
Páros munkában lakáshirdetéseket kaptak a gyerekek, melyeket elolvasva különböző szituációkkal párosították azokat. Képleírás segítségével igaz-hamis állításokat oldottak meg. Mindezekkel gyakorolják a lakások jellemzőit.
A bútorok elhelyezkedését az elöljárós szavak segítségével fejezzük ki. Így könnyedén adnak utasításokat egymásnak, mit hová rakosgassanak.
Lakás alaprajzán be kell jelölniük azokat a tárgyakat, amelyek láthatóak a képen. Sokszor használunk különböző internetes feladatot, játékosan elsajátítva az adott témakör szavait.
Csoportokban dobozokból lakásokat építettek a diákok, s a kifejezésekkel leírást készítettek a másik csoport lakásáról.

Februári délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban a Különböző nemzetiségek együttéléséről beszélgethettünk. A világ minden tájékáról érkeznek diákok tanulás céljából a Debreceni Egyetemre, de nyaralás és munkavállalás szempontjából is özönlenek emberek idegen országokba.   Így egyáltalán nem ritka, hogy különböző nemzetiségek együtt élnek, együtt dolgoznak, vagy csak együtt töltik a szabadidejüket. A gyerekek tájékozódtak arról, hogy milyen kisebbségi népcsoportok élnek Magyarországon, milyen sajátos jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak. A téma különösen jó lehetőséget adott a csoportmunkára, hiszen valamennyi csoport más-más nemzetiségről gyűjtött információt. Ezt követően power pointos előadást tartottak a kiválasztott népcsoportról. Számos új ismeretre tettünk szert valamennyien. Voltak olyan csoportok, akik a nyelvi sokszínűségre is felhívták a figyelmet, illetve az idegen nyelv tanulására.

Március

Angol nyelv és német nyelv
Folytatva a lakás témáját, most elmélyültünk a különböző helyiségekben. Először összeszedtük a konyhai berendezéseket. Rajzok segítségével mindenki berendezett egy saját konyhát. Az elöljárós szavak használatával, egyszerű mondatokkal bemutatta minden tanuló az otthoni konyhájukat. Társaik kérdéseket tehettek fel nekik. Ezután a konyhai tevékenységeket tekintettük át. Ki, mit csinál otthon? Egyenként válaszoltak a feltett kérdésekre. A következő a fürdőszoba bemutatása volt. Megbeszéltük az adott helyiség használati tárgyait, a tisztálkodással kapcsolatos kifejezéseket. Ezután a hálószoba bútorait is sorra vettük. Csoportmunkában kaptak a gyerekek 1-1 szöveget, amelyben egy lakás leírását olvashatták el. Ezeket az olvasmányokat feldolgozták, a megadott kérdéseket, teszteket megoldották. Végül minden csapat kapott egy lakás alaprajzot, ezt kellett berendezniük tetszés szerint, majd rövid leírással kiegészítették a tablójukat.

Márciusi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Az elkövetkezendő három hónapban A hazafiság, a nemzeti identitástudat erősítése a program célja. Elsőként a nemzet, az állam fogalma került előtérbe, a nemzethez tartozás jelképei, a hazához tartozás érzése. Számos tantárgyi koncentrációra volt lehetőségem, hiszen ez a téma irodalom, nyelvtan, történelem, természetismeret, földrajz, ének-zene órákon egyaránt megjelenik. Felidéztük tanulmányainkból, olvasmányainkból a magyar nép történelmi múltját. Ezeket az évszázadokat osztottuk fel a csoportok között, akiknek tagjai színes, érdekes, fényképekkel teli ppt-t készítettek a kapott időszakhoz. Azok a diákok, akik a program keretében Budapesten jártak az Országházban, a nemzeti jelképeinkről készítettek egy rövid leírást saját élmény, tapasztalat alapján. Irodalmi művekből gyűjtöttek a gyerekek részleteket, olyanokat, amelyek a költő hazájához fűződő érzéseiről számoltak be. A lelkesebb csoportok a festőművészetből is kerestek példát.

Április

Angol nyelv és német nyelv
Ebben a hónapban az idővel foglalkoztunk. Egyszerű kérdésekkel kezdtünk: „Hány óra van?”, „Hány órakor kezdődik a tanítás?”. A gyerekek egy órát készítettek maguknak, ezzel játékosan gyakoroltuk az órával kapcsolatos kifejezéseket. Feladatlapok segítségével a megadott időpontokat az óralapokon be kellett rajzolniuk, majd társaik ellenőrizték azokat. „Mit csinálsz ma?”- a bejelölt órák segítségével egyszerű mondatokat alkottak a tanulópárok.
Különböző szabadidős tevékenységeket gyűjtöttünk össze, mindenki elmondta, mi az ő hobbija. A gyerekek kis párbeszédeket alkottak a megadott mondatok segítségével. Interjút készítettek egymással, ki mit szeret csinálni a szabadidejében.
Képleírások segítségével igaz- hamis állításokat oldottak meg egyéni munkában. A képeken valamelyik szabadidős tevékenységet ábrázolták, segítségül szótárt is használhattak a gyerekek.

Áprilisi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban az Együtt, itthon a Kárpát-medencében című témakört dolgoztuk fel. Ismét építettem a gyerekek előzetes ismereteire. Előkerültek sztereotípiák, előítéletes vélemények, rossz tapasztalatok külföldiekről, más nemzetiségekről, népekről. Ezen az órán mind a nálunk élő, más nemzethez, nemzetiséghez tartozó emberekkel, mind a más országban élő magyarokkal foglalkoztunk. A cél annak bemutatása, hogy a két –  kisebbségi – helyzet hasonló. A magyarságra vonatkozó beszélgetés, vita nem azt a célt szolgálja, hogy megtaláljuk a „helyes” definíciót, hanem hogy a kérdés rendkívül mély és bonyolult minőségére világítsunk rá. A Szent István király Intelemiből vett részlet („Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”) vitát indított el. Kiderült a gyerekek számára, hogy van békés együttélési lehetőség, ha egymást a magunk valóságában ismerjük meg, ha előítéletek nélkül közeledünk egymás múltjához és jelenéhez. Mindenkinek kötelessége, hogy saját nemzetének és népének műveltségét előbbre vigye, de ez nem azt jelenti, hogy a másikat eltiporva magunkat tekintjük az egyetlen nemzetnek.

Május

Angol nyelv és német nyelv
Ebben a hónapban az utazás volt a témánk, készülve a nyárra. Először csoportmunkában országok neveit gyűjtöttük össze. A gyerekek kaptak egy-egy térképet, s azon igyekeztek beírni ezen országok neveit. (Az egyszerűség kedvéért, Európa országaira korlátoztuk ismereteinket.) A „Hol?” és „Hová?” kérdésekre válaszoltunk az elöljárósszavak segítségével. A gyerekek párban dolgoztak, egyik kérdezett, a másik válaszolt, majd fordítva. Láncjátékban mindenki mondott egy helyszínt, hogy hová utazik, majd igyekeztek a gyerekek megismételni, s kiegészíteni a saját útjukkal. Ezután néhány járművel pótoltuk a mondatokat. Versenyezve írtunk mondatokat, ki mivel hová utazik. A diákok kaptak egy hiányos képeslapot, melyen a segédigéket kellett pótolniuk. Csoportmunkában kiegészítették, majd az erről szóló igaz-hamis állításokat oldották meg.

Májusi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban Magyarország gyöngyszemeivel foglalkoztunk. Az óráim összeállításánál figyelembe vettem a tanulók előzetes ismereteit a témáról. Hazánk nagy tájaival már alsó tagozatban megismerkedtek a gyerekek. Ez alapján alkottuk meg csoportjainkat. Minden csoport a tájegysége nevezetességeiből készült fel, ismertetve Magyarország gyöngyszemeit. Egy külön csoportot hoztunk létre a főváros nevezetességeinek megismertetésére. A tanulók az órák során készítettek Power Point-os előadást színes képekkel, de voltak olyan csoportok is, akik újságokból kivágott képekkel illusztrálták plakátjaikat. A hónap végére összeállt az útikalauz könyvecskénk, tele kirándulóhelyekkel, s olyan nevezetességekkel, amelyeket szívesen felkeresnénk mindannyian. Témánk elérte célját, Magyarország természeti értékeit, szépségeit megismertük, szülőföldünkhöz, kicsiny országunkhoz való kötődésüket erősítettük.

Június

Angol nyelv és német nyelv
Az utazás témáját folytatva, ebben a hónapban Magyarországgal foglalkoztunk. Elsőként csoportmunkában az internet segítségével Budapest nevezetességeit, híres épületeit szedtük össze, majd közeli nagyvárosunk, Debrecen látnivalóit is leírtuk. Képek segítségével egyszerű kérdéseket, válaszokat tettünk fel egymásnak, ezzel is mélyítve tudásukat. Feladatlapon önállóan hiányos szöveget egészítettek ki a diákok, melyhez a szavakat is megkapták összekeverve. Ennek ellenőrzése frontálisan történt.
A képeket szókártyákkal egészítettük ki, s egyszerű memória játékkal ismételtük át ezeket a szavakat.
A gyerekek párban egy-egy várostérképet kaptak (Budapest, vagy Debrecen), melyen magyarul feltüntettük a nevezetességeiket. Ide rakosgatták ezek idegen nyelvi megfelelőjét.
Párban Bocskaikert látnivalóit is összeszedték a gyerekek, majd ezek megbeszélése után egy Magyarország PPT-t készítettek a párok. Az érdekességeket idegen nyelven nevezték csak meg, esetleg rövid leírással egészítették ki.

Júniusi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban a Közösségi ünnepekkel, nemzeti ünnepeinkkel ismerkedtünk meg részletesebben. Ebben a témakörben a gyerekek ismét érvényesíthették kreativitásukat. Látványos, színes illusztrációkkal, rajzokkal, képekkel, Power Point előadásokkal mutatták be a gyerekek az évszakokhoz fűződő ünnepeket, nemzeti ünnepeket, jeles napokat, szokásokat, s az azokhoz kapcsolódó hiedelmeket, előírásokat. Tanultunk olyan ünnepekről is, amelyek egyben a legfőbb egyházi ünnepek is. Olyan jeles napokat és népszokásokat is megemlítettünk, amelyek függetlenek az egyházi évfordulóktól, és a gazdasági, hétköznapi élethez kötődnek. Az évszakokhoz népi és történelmi kalendáriumokat is készítettünk. Célom volt, hogy felkeltsem tanítványaim érdeklődését hagyományaink iránt, s segítsem őket a felfedezésben. Felismerték azt, hogy az ünnepek, hagyományok emelték ki az embereket a dolgos hétköznapok egyhangúságából.

Július

Angol nyelv és német nyelv
Ebben a hónapban az őszi kirándulásunkat készítettük elő: Csehországgal foglalkoztunk. Mivel a gyerekek még nem jártak itt, így közösen, frontálisan gyűjtögettük össze az ország nevezetességeit. Internet segítségével képeket is gyűjtöttünk a megnevezett épületekről. Mivel számukra nehezebb lenne ezek ismertetése, kicsit magyarul is hozzáolvastunk, tudásuk bővítése érdekében.bÚticélunk másik állomása Nova Paka városkája. Ennek nevezetesebb épületeit is megkerestük.
A gyerekek képek felmutatásával tesztelték társaik tudását. Csapatokat alkotva versenyeztek, a képeket kellett megnevezniük a két országból vegyesen. (Csehország, Magyarország) Meglepően sok épületet ismertek fel.
„Utazásaink” zárásaként egy hiányos táblázatot töltöttek ki a gyerekek ’Európai országok’ címmel, melyhez meg voltak adva adatok. (pl.: ország neve, lakói, fővárosa, nyelve, zászló képe). A hiányosságok egy borítékban voltak vegyítve, s ezek segítségével oldották meg a párok ezt a feladatot.

Júliusi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Az előző témakör folytatásaként tovább bővítettük ismereteinket a közösségi, családi népszokások közösség-összetartó erejéről. Meghatároztuk az ünnep fogalmát, beszélgettünk családi ünnepekről, eseményekről, azok szokásairól. Gondolattérkép segítségével szélesítettük az ünnep fogalmát. Képek segítségével ismerkedtünk a népszokásokkal, az ünnepek alakulásával, szerepükkel, családi eseményekkel. A valahova tartozás tudata kapocs lehet, melyek segítségével a mostani változó körülmények között is megtaláljuk a helyünket, nemzeti értékeinket.  Rámutattam arra, hogy népszokásainknak generációkat összefűző ereje van, s nem gyökértelenül létezünk a világban. „Csak az a nemzet fogja tiszteletben tartani más népek kultúráját, amely saját hagyományait is ismeri, becsüli és megőrzi.” Véleményem szerint a tanulók megismerték hagyományinkat, megbecsülik azokat, és remélhetőleg meg is őrzik.

Augusztus

Angol nyelv és német nyelv
Nyár vége felé járva, kicsit átismételtük a szünidőben elvégezhető tevékenységeket. Miután ezeket az igéket összegyűjtöttök és leírtuk, gyakorlásképpen eljátszottuk őket, s a többieknek ki kellett találniuk.
Párban feladatlapot kaptak a gyerekek, melyen a ’Mit szeretnél csinálni a szünidőben?’ kérdés látható. Ezeken a feladatlapokon képek és félmondatok voltak, melyeket különböző szabadidős tevékenységekkel kellett kiegészíteni.
A gyerekekkel nagyon sokszor olvasunk különböző szövegértést fejlesztő olvasmányokat, melyekhez a feladatokat igyekeznek párban, vagy olykor önállóan elvégezni. Ilyen volt például: ’Az én nyári szünetem’ is. Szeretik a gyerekek az ehhez kapcsolódó feladatokat, párosítást, vagy az igaz-hamis állításokat.
Interjú készítése: Ki mit szeret és mit nem szeret csinálni a szünidőben? Kicsit átismételtük ezzel a tagadást is. Legalább három embertől kellett információt szerezni, majd ezeket E/3. személyben ismertetni a többiekkel.

Augusztusi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Augusztus és szeptember hónapban a nehéz szociális körülmények között élők támogatása, elfogadása, előítéletek megszüntetése volt a célom. A szegénység és a gazdagság volt a központi témánk, Ahogy több a gazdag, egyre kevesebb a szegény. Felvetésem volt, hogy kire mondjuk azt, hogy gazdag, illetve szegény, s mi alapján. Mennyire függ az egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények között él? Vagyoni különbségek kialakulását beszéltük meg történelmi ismereteiket felhasználva. Élethelyzeteket képzeltek el, gyűjtöttünk össze a közvetlen környezetünkből. Megbeszéltük, hogy a szegénység és a gazdagság egy állapot, melyek ezek feltételei, okai, s ennek hatása a testi és lelki állapotra, családok hétköznapjaira. A gyerekek saját családuk életét felülvizsgálva számos példát hoztak a témakörhöz kapcsolódóan.

Szeptember

Angol nyelv és német nyelv
Az iskola beköszöntével az időjárás is megváltozott. Ebben a hónapban erről beszélgettünk. Csoportokba rendeződve jellemeztük az évszakokhoz tartozó időjárási kifejezéseket. A szavak és kifejezések rögzítéséhez szeretik a párkereső feladatokat: képek és kifejezések párba állítása.
A gyerekek csoportban kaptak egy-egy képet, valamelyik évszakról. Ezeket megpróbálták jellemezni néhány mondatban. A többieknek pedig ki kellett találni, melyik évszakot hallhatták.
Feladatlapon időjárásjelentés olvashattak egy ország északi és déli részéről egyaránt. Majd két családról szóló állításokat kaptak (akik egyike északon, a másik délen lakott), ezeket kellett a családokhoz rendelniük, aszerint, ott milyen akkor az időjárás.
Ha már az időjárásról beszéltünk, átismételtük a ruhadarabokat is. A párok megkérdezték társaikat, kinek melyik a kedvenc évszaka, milyen akkor az időjárás, és milyen ruhákat visel olyankor.

Szeptemberi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Az augusztus hónapban elkezdett témakört (A szegénység és gazdagság) bővítettük tovább Szegény gazdagok, gazdag szegények címmel. Megbeszéltük, hogy elképzelhető-e olyan társadalom, amelyben mindenki egyforma anyagi helyzetben van. Ha lenne ilyen, akkor igazságos társadalom lenne-e. Felvetésem, hogy segíteniük kell-e a gazdagoknak a szegényeket. Hogyan lehet és hogyan nem szabad másokkal szemben előnyösebb helyzetbe jutni? Mikor jogos valakit kedvezményben részesíteni?  A gyerekek gyűjtőmunka keretében feltérképezték a településünkön működő civil szervezeteket, azok munkáját és céljait. Mely szervezet hogyan tud segíteni hátrányos helyzetű gyerekeknek, s mi gyerekek, hogyan tudjuk megtenni ezt. A tanulók csoportokban működve ebben a hónapban is készítettek Power Point-os előadást, képeket gyűjtöttek a szegények és gazdagok életéről, szembe állítva a két világot egymással.

Október

Angol nyelv és német nyelv
Ebben a hónapban a divat, a hagyomány és a népviseletek álltak a középpontban. A bevezető foglalkozáson megbeszéltük, hogy kinek mit jelent a divat és vajon követi-e az új trendeket. A legtöbb gyerek a divatot az öltözködéssel kapcsolta össze. Csoportmunkában a diákok egy projektmunkát készítettek a mai öltözködési divatról. Felhasználtak fotókat, képkivágásokat és anyagmintákat is.

Októberi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Az őszi óráink témaköre a digitális kultúra fejlesztésére irányult. Célom: a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése volt. Mire diákjaink felnőnek, elhelyezkednek a munkaerő piacon, olyan digitalizált világ fogja őket körülvenni, amelynek használata alapkövetelmény lesz. A digitális gazdaságnak digitálisan felkészült munkavállalókra van szüksége. Természetesen ehhez nagyon fontos a tanulási környezet, a megfelelő eszközök használata. Óránkon megengedett volt a tablet használata, melyekre különböző tanulást elősegítő applikációkat töltöttünk le. Előtérbe került a projektmunka, amelyek a tanulók/gyerekek önálló közös tevékenységére, együttműködésére épültek, s amelyekben az én szerepem a munka segítése, szükség szerinti támogatása volt. A digitális pedagógiai módszertannal támogatott projekt során a tanulók/gyerekek valamilyen komplex, több oldalról megközelíthető problémát oldottak meg, s eredményként tárgyi vagy szellemi produktumot állítottak elő közösen. A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak egyszerre.

November

Angol nyelv és német nyelv
Novemberben a városok voltak a téma. PPT-ket készítettek a gyerekek a különböző várostípusokról (kisváros, nagy város, metropolisz, mezőváros, ipari város, stb). A városi épületről és terekről szintén készültek PPT-és előadások. Bemutatták a legjellegzetesebb és legismertebb tereket Magyarországon, Németországban, Csehországban és Angliában. Láthattuk a Trafalgar teret, Piccadily Circust, a Hősök terét, a Dobó teret, stb. Jó volt újra látni a szeptemberben végigjárt prágai, jicini és más cseh települések tereit és épületeit. Mindeközben gyakorolták a diákok a helyhatározós kifejezéseket és szerkezeteket.
Majd pármunkában az útbaigazítás gyakorlása következett. Információ kérése és adása várostérképek segítségével nagyon hasznos feladatnak bizonyult. Hogyan jut el az ember gyalog vagy tömegközlekedési járművel egyik helyről a másikra külföldön-ez egy elkerülhetetlen szituáció utazásaink során.

Novemberi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban tovább folytattuk a technika vívmányaival való megismerkedésünket. Megbeszéltük, hogy a technikai eszközök több évtizeden keresztül milyen változásokon mentek keresztül, hogyan fejlődtek, s ezeknek milyen hatása van az emberek életében. Számítástechnika órákon tanult ismeretek is előtérbe kerültek. Érveléssel próbálták a csoportok tagjai meggyőzni egymást arról, hogy a technikai eszközök használnak, avagy ártanak. Bár korábban volt már témánk az internetes zaklatás, de ennek ellenére ismét felvetettük, hogy milyen hátrányoknak, veszélyeknek vannak kitéve a gyerekek a számítógépek világában. Ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk. Megállapodtunk abban, hogy bár nélkülözhetetlen a számítógép használata, a hagyományos infokommunikációs eszközök (könyvek) etikus használata sem nélkülözhetetlen.

December

Angol nyelv és német nyelv
A múlt idő, a történelem és az elmúlt két év eseményei, utazásai álltak a középpontban az utolsó hónapban. A gyerekek önállóan egyenként készítettek PPT-és előadást a pályázat során meglátogatott helyekről (múzeum, vár, színház, sportolási lehetőségek, kirándulások belföldön és külföldön, ünnepi események, stb). Közben átismételték a dátumokat, az igék múlt idejét, a mellékneveket és a volt egy… nyelvtani szerkezeteket is, újra átélve a programok nyújtotta  élményeket. Minden diák hasznosnak, tanulságosnak és szórakoztatónak tartotta ezt a kivételes két éves lehetőséget. Sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak mind a tanulók, mind a tanárok. A PPT-kből kiderült, hogy ki miből profitált a legtöbbet. Volt, aki a sportolási lehetőségeket emelte ki, volt aki most jutott el először színházba vagy külföldre. Megtapasztalhatták a gyerekek a saját bőrükön az idegen nyelvek tanulásának fontosságát és hasznát.

Decemberi délutáni foglalkozások a választott tématerületek feldolgozása érdekében
Ebben a hónapban a képernyő hatalmával foglalkoztunk. Melyek a mai világ legfontosabb technikai eszközei? Ebben a témakörben tanulóim sokkal tájékozottabbak voltak nálam. Hiszen már egy zenehallgatáshoz is fejlett technikai eszközöket használnak.  Önismeret során kitértünk arra, hogy kik azok a tanulók, akik a függőség kialakulásának esetleges előjeleit érzékelik magukon. Szövegfeldolgozásunk során kitértünk arra, hogy ezeknek az eszközöknek a gyártása hogyan befolyásolja más kontinensen élő gyerekcsoportok életét. S arra is, hogy az emberi tevékenység milyen hatással van környezetének állapotára. Fontos felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy minél kevésbé károsítsák a természetet például egy egyszerű telefoncsere során.
A tanulók csoportokban kigyűjtötték kedvenc reklámaikat, amiket levetítettek egymásnak. Megbeszéltük, hogy ezeknek a reklámoknak milyen befolyásoló szerepe van életünkben, s milyen eszközökkel próbálnak minket befolyásolni. Remélhetőleg tanítványaink kritikusan fognak viszonyulni a különféle médiaüzenetekhez.